Jesteś tutaj Artykuły Reklamy na skrzyżowaniach

Reklamy na skrzyżowaniach

Nośniki reklamowe mogą być lokalizowane w pasie drogowym tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Jeżeli chcemy umieścić tablicę lub urządzenie reklamowe przy skrzyżowaniu, właściwy organ ma prawo odmówić wydania zezwolenia, wyjaśniając, że może to zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego bez przedstawiania dowodów. Ubiegający się o zezwolenie powinien sam dowieść, że reklama nie zagrozi bezpieczeństwu, a jej umieszczenie jest szczególnie uzasadnione.

Jednak nie ma pewności, czy właściwy organ poprze naszą opinię. Zgodnie z artykułem 39, ust. 3 p. 2 ustawy o drogach publicznych właściwy zarządca drogi odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszać jej trwałość, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, określonych ustawie.

Podobną sprawę rozpatrywał Naczelny Sąd Administracyjny (II GSK 293/09). Uznał on, że zarządca drogi nie musi dowieść, iż umieszczenie w obrębie konkretnego skrzyżowania przedmiotów niezwiązanych z drogą, w tym przypadku reklam, zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym w danym miejscu. Sama wnioskodawczyni nie powołała żadnego argumentu przemawiającego za tym, aby wnioskowane reklamy umieścić właśnie w obrębie skrzyżowania na wskazanych słupach energetycznych. Tymczasem, to wnioskodawczyni powinna wykazać, że umieszczenie jej reklam w obrębie skrzyżowania jest szczególnie uzasadnione.

W każdej sprawie istnieje potrzeba rozważenia przez organ okoliczności przemawiających zarówno “za”, jak i “przeciw” umieszczeniu nośników reklamowych we wnioskowanym miejscu pasa drogowego. W omawianej sprawie zarządca drogi okoliczności takie rozważył i dał temu prawidłowy wyraz w uzasadnieniu decyzji, uznając priorytet bezwzględnej ochrony skrzyżowania. Skarga spółki E., która nie wykazała żadnych szczególnych okoliczności przemawiających za lokalizacją jej reklam w obrębie skrzyżowania była więc nieuzasadniona.

II GSK 293/09 – Wyrok NSA

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Kabat – Rembelska Sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędzia del. WSA Magdalena Bosakirska (spr.) Protokolant Małgorzata Olejowska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2010 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1423/08 w sprawie ze skargi E. – N. S.A. obecnie E. – N. S.A. w likwidacji w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia […] maja 2008 r. nr […] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2.oddala skargę; 3. zasądza od E. – N. S.A. w likwidacji w P. na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

 

Uzasadnienie dostępne na stronie:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/25B6198E35

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów