Jesteś tutaj Artykuły Ustawa krajobrazowa

Ustawa krajobrazowa

Ustawa krajobrazowa, a właściwie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, obowiązuje od września 2015 roku. Dokonuje ona zmian w treści dziesięciu innych ustaw, w celu stworzenia narzędzi umożliwiających skuteczniejszą niż dotychczas ochronę krajobrazu. Nowe rozwiązania, w szczególności możliwości ograniczania działalności polegającej na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, powstrzymają postępujące od wielu lat niszczenie krajobrazu poprzez masowe zaśmiecanie przestrzeni nośnikami reklamowymi.

 

Zmiany Ustawy Krajobrazowej

 

Opłata reklamowa – kiedy będzie pobierana?

Rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową, jednak wcześniej musi przygotować uchwałę ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Uchwała będzie stanowić akt prawa miejscowego i ma dotyczyć całego obszaru gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych, innych niż ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu.
Opłata reklamowa pobierana będzie niezależnie od tego czy na tablicy lub urządzeniu reklamowym jest eksponowana reklama. Do uiszczenia opłaty reklamowej zobowiązani są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych, posiadacze samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, będzie przedmiotem współwłasności lub współposiadania, obowiązek w zakresie wniesienia opłaty ciążyć ma solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.

Zwolnienia od opłaty reklamowej

Od opłaty reklamowej wolne będą tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, jeżeli nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie, stanowią szyld, są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa lub służą wyłącznie do upowszechniania informacji trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia, a także informacji o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, sytuowanych w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Opłata reklamowa – ile będzie wynosić?

Opłata reklamowa składać się ma z części stałej – maksymalnie 2,50zł dziennie za obiekt i części zmiennej – do 0,20zł dziennie za każdy metr kwadratowy powierzchni reklamowej. Część stała ma mieć zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy. Część zmienna zależeć będzie od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

Kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej od tej reklamy.

Kary za nielegalne reklamy

Podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodnie z przepisami uchwały podlega karze pieniężnej. Wysokość kary ustala się jako iloczyn pola powierzchni reklamy wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotnosci uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej, powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej opłaty, za każdy dzień niezgodności reklamy z przepisami.

 

Prace nad uchwałą krajobrazową w poszczególnych miastach w 2016 roku:

 

Kodeks Reklamowy Gdańska

Interaktywna ankieta dotycząca reklam w Gdyni

Kodeks Reklamowy Krakowa

Projekt Kodeksu Krajobrazowego w Łodzi

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu zmienia treści następujących ustaw:

 

1) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) – art. 121 § 4

2) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm. 3)

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)

4) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528 i 699)

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. 7)

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm. 8)

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443)

8) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397)

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm. 11)

10) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm. 13)

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów