Jesteś tutaj Artykuły Art 10. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Art 10. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – zmiany w ustawie spowodowane wejściem w życie dnia 11 września 2015 roku przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, tak zwanej Ustawy Krajobrazowej.

Art. 10. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.13) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 62 w ust. 1 w pkt 1:
a) po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:
„ca) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,”,
b) lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–ca,”;
2) w art. 66 w ust. 1:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;”,
b) w pkt 7:
– po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:
„da) krajobraz,”,
– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–da,”.

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów