Jesteś tutaj Kodeks Reklamowy Krakowa

Kodeks Reklamowy Krakowa

Kodeks Reklamowy Krakowa został poddany opinii społecznej. Od kwietnia 2016 na stronie miasta Krakowa dostępna jest koncepcja projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

Nowe regulacje prawne dadzą realną możliwość walki z elementami przestrzeni publicznej, które negatywnie wpływają na jej odbiór. Przedmiotem regulacji uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” są gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane nośniki reklamowe i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia i elementy małej architektury.

Celem uchwały jest:

  • ustalenie zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
  • ochrona istniejącej struktury społecznej i przestrzennej, tradycji miejsca, lokalnej kultury, istniejących wartościowych obiektów i układów urbanistycznych poprzez ustalanie zasad i standardów decydujących o harmonii i porządku przestrzennym;
  • ochrona cennych historycznie i kulturowo walorów widokowych miasta;
  • poszanowanie dobrego sąsiedztwa rozumianego jako przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznej i terenów otwartych przez urządzenia reklamowe, informacyjne, promocyjne i techniczne;
  • tworzenie pozytywnych relacji między terenami publicznymi a otaczającymi je nieruchomościami prywatnymi poprzez ochronę interesu zbiorowego przed agresywnym zawłaszczaniem przestrzeni publicznej.

 

ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH

 

 

W celu określenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz określenia gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, teren Gminy Miejskiej Kraków podzielono na cztery strefy krajobrazowe.

I strefa krajobrazowa – obszar ochrony krajobrazu historycznego. Sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej I strefy krajobrazowej jest podporządkowane ochronie istniejącego historycznego układu urbanistycznego, stanowiącego obszar wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. Przyjęte zasady mają na celu, poprzez znaczne ograniczenie nośników reklamy, ujednolicenie i wysublimowanie tej szczególnie ważnej i wrażliwej przestrzeni miasta, a także zachowanie widoków i innych elementów wpływających na percepcję miejsca. Ograniczenia mają na celu wyeliminowanie elementów uniemożliwiających ochronę miejsc lub obiektów (historycznych, przyrodniczych) oraz utrudniających ich poznanie;

II strefa krajobrazowa – obszar ochrony krajobrazu istotnego. Sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej II strefy krajobrazowej jest podporządkowane utrzymaniu ładu i harmonii miejsca. Szczególny nacisk położono na dostosowanie gabarytów nośników reklamowych do strefy ruchu uspokojonego ukierunkowanego na pieszych. Ograniczenie ilości wolnostojących nośników reklamowych jest konieczne z uwagi na sklasyfikowanie tej strefy jako obszaru wrażliwego krajobrazowo, którego chłonność wizualna jest niewielka;

III strefa krajobrazowa – obszar ochrony krajobrazu przyrodniczego. Sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej III strefy krajobrazowej jest podporządkowane ochronie istniejących wysokich wartości przyrodniczych. Całkowity zakaz sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych jest podyktowany koniecznością ochrony środowiska przed elementami zaburzającymi jego funkcjonowanie lub zasłaniającymi miejsca o dużej wartości estetycznej lub edukacyjnej;

IV strefa krajobrazowa – obszar ochrony krajobrazu lokalnego. Sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej IV strefy krajobrazowej jest ukierunkowane na osiągnięcie ładu wizualnego miasta. Przyjęte zasady mają zapobiegać przesyceniu krajobrazu nośnikami informacji wizualnej.

 

Zobacz również:

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – I strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – II strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – III strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – IV strefa krajobrazowa

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów