Jesteś tutaj Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – II strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – II strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w II strefie krajobrazowej Krakowa – obszar ochrony krajobrazu istotnego. Sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej II strefy krajobrazowej jest podporządkowane utrzymaniu ładu i harmonii miejsca. Szczególny nacisk położono na dostosowanie gabarytów nośników reklamowych do strefy ruchu uspokojonego ukierunkowanego na pieszych. Ograniczenie ilości wolnostojących nośników reklamowych jest konieczne z uwagi na sklasyfikowanie tej strefy jako obszaru wrażliwego krajobrazowo, którego chłonność wizualna jest niewielka;

 

 

1. Zasady i warunki sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
w II strefie krajobrazowej – obszarze ochrony krajobrazu istotnego

ZAKAZ:

 1. sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
 2. sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w bramach, w otworach okiennych oraz wejściach do budynków i lokali w sposób przesłaniający otwarte do wewnątrz skrzydła okien, drzwi, bram i krat oraz utrudniający swobodne poruszanie się,
 3. sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami;

DOPUSZCZENIE:

 1. sytuowania tymczasowych wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych instalowanych na czas trwania imprez miejskich oraz nie dłużej niż na 30 dni przed ich rozpoczęciem,
 2. sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na zasadach określonych w kartach wskazań stanowiących załącznik nr 4 do uchwały.

 

2. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na obiektach budowlanych, służących reklamie prowadzonej działalności w obiekcie
w II strefie krajobrazowej – obszarze ochrony krajobrazu istotnego

ZAKAZ:

 1. sytuowania tablic reklamowych w formie banerów,
 2. sytuowania więcej niż dwóch nośników reklamowych rozumianych jako tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe (oprócz szyldu) służących reklamie danej działalności, na elewacji budynku, w którym ta działalność jest prowadzona,
 3. sytuowania na elewacji budynku tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie związanych z działalnością prowadzoną w obiekcie,
 4. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych powyżej linii parteru budynku lub gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra,
 5. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale architektoniczne budynku (takie jak: gzyms, parapet, boniowanie, balustrada, okiennica), w sposób zakłócający proporcje pomiędzy ścianami a przeszkleniami, a także w sposób zasłaniający okna i drzwi od wewnętrznej strony przeszklenia,
 6. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach, tymczasowych obiektach budowlanych, ekranach akustycznych, obiektach małej architektury, elementach stanowiących wyposażenie ogródków gastronomicznych, balustradach, murach, konstrukcjach oporowych oraz urządzeniach infrastruktury technicznej i drogowej,
 7. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na słupach oświetleniowych i trakcyjnych,
 8. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące), w szczególności: neonów, ekranów LED, LCD, itp.,
 9. sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych charakteryzujących się barwą światła o temperaturze barwowej innej niż z zakresu 3000K – 3500K,
 10. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych emitujących lub odbijających światło o luminancji powierzchni większej niż:
  – 5000 cd/m2 w ciągu dnia,
  – 400 cd/m2 w ciągu nocy,
 11. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych imitujących formy znaków drogowych oraz oznakowania Systemu Informacji Miejskiej;

 

DOPUSZCZENIE:

 1. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w witrynie prowadzonej działalności, nie znajdującej się na elewacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu, w którym prowadzona jest działalność,
 2. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych danej działalności płasko, w witrynie prowadzonej działalności, od zewnętrznej lub wewnętrznej strony przeszklenia, o maksymalnej powierzchni 1 m2, stanowiącej nie więcej niż 20% powierzchni witryny. Nośniki winny być dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru witryny,
 3. sytuowania nie więcej niż jednej nieoświetlonej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na rusztowaniu budowlanym elewacji budynku i innych urządzeniach instalowanych przy lub na budynku w związku z prowadzeniem zgodnie z przepisami odrębnymi robót budowlanych, na czas faktycznego wykonywania robót na elewacjach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Powierzchnia reklamy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym nie może przekraczać 50% powierzchni rusztowania, pozostała powierzchnia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego powinna stanowić odzwierciedlenie elewacji budynku, na którym się znajduje,
 4. sytuowania nie więcej niż jednej nieoświetlonej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na rusztowaniu budowlanym lub innym urządzeniu budowlanym (w tym tymczasowym) na czas faktycznego wykonywania robót budowlanych związanych z prowadzeniem inwestycji drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. Powierzchnia reklamy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym nie może przekraczać wymiaru 1 m2,
 5. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej na następujących zasadach:
  – sytuowania nie więcej niż dwóch urządzeń reklamowych o dwustronnej ekspozycji,
  – wielkość urządzenia reklamowego nie może przekroczyć 1,8 m wysokości i 1,2 m szerokości,
  – całkowita powierzchnia ekspozycji reklam nie może przekroczyć 8,64 m2,
 6. sytuowania na obiektach małej architektury informacji o ich fundatorze spełniających następującą zasadę: nie więcej niż jedna tablica informacyjna wykonana z metalu w kolorze srebrnym z grawerem w kolorze czarnym, której powierzchnia nie może przekroczyć 310,8 cm2, co odpowiada powierzchni formatu A5 (14,8 cm x 21,0 cm),
 7. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na elementach stanowiących wyposażenie ogródków gastronomicznych, informujących o sponsorze lub właścicielu na następujących zasadach:
  – sytuowania nie więcej niż jednej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na elemencie stanowiącym wyposażenie ogródków gastronomicznych i maksymalnie dwóch tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych na lambrekinach otaczających czaszę parasola,
  – wielkość tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego nie może przekroczyć powierzchni 310,8 cm2 odpowiadającej powierzchni formatu A5 (14,8 cm x 21,0 cm),
 8. odtworzenia historycznych neonów oznaczonych w kartach ewidencyjnych zabytków lub w kartach adresowych zabytków w gminnej ewidencji zabytków;

 

NAKAZ:

 1. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w linii parteru lub poniżej gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra płasko na elewacji budynku, na której znajduje się główne zewnętrzne wejście do lokalu, w którym jest prowadzona działalność, a powierzchnia nośnika nie może przekroczyć 1 m2. Nośniki winny być dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku oraz do pozostałych reklam sytuowanych na obiekcie,
 2. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w linii parteru lub poniżej gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra płasko na elewacji budynku, na której nie znajduje się główne zewnętrzne wejście do lokalu, w którym jest prowadzona działalność, na następujących zasadach:
  – umieszczonych w formie modułowej na elewacji budynku z zachowaniem równych proporcji powierzchni reklamowej dla każdego z podmiotów,
  – umieszczonych w obszarze jednego poziomego pasa wyłącznie w jednym rzędzie tworzącym spójny estetycznie ciąg, na wysokości nie mniejszej niż 2 m nad poziomem terenu,
  – umieszczonych w obszarze maksymalnie dwóch pionowych pasów, flankujących z jednej, lub z obu stron główne wejście do budynku lub wjazd do podworca,
  – o jednakowej wysokości i szerokości oraz o jednakowej powierzchni nie przekraczającej 0,5 m2 dla wszystkich urządzeń reklamowych umieszczonych na elewacji obiektu, w obszarze jednego poziomego lub dwóch pionowych pasów,
 3. zachowania łącznej powierzchni tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w tym szyldów) znajdujących się na elewacji budynku w obrębie parteru lub poniżej gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra nie przekraczającej 20% powierzchni tej elewacji, do której zalicza się powierzchnię drzwi, bram oraz okien i witryn,
 4. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych z zastosowaniem typografii o spójnej kolorystyce dla wszystkich urządzeń reklamowych w obrębie jednego budynku,
 5. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych umieszczanych na elewacji budynku lub na witrynie, gdzie odległość liczona od elewacji do zewnętrznej krawędzi urządzenia reklamowego nie może przekraczać 15 cm, a dla urządzeń reklamowych będących gablotami odległość liczona od elewacji do zewnętrznej krawędzi gabloty nie może przekraczać 25 cm,
 6. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wykonanych z dibondu, szkła, pleksi, blachy, drewna, aluminium, PVC, folii okiennej matowej.

 

3. Zasady i warunki sytuowania szyldów zlokalizowanych
w II strefie krajobrazowej – obszarze ochrony krajobrazu istotnego

ZAKAZ:

 1. sytuowania więcej niż jednego szyldu na elewacji budynku, w którym prowadzona jest działalność i na terenie prowadzonej działalności,
 2. sytuowania szyldów w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale architektoniczne budynku (takie jak: gzyms, parapet, balustrada, okiennica), a także w sposób zakłócający proporcje pomiędzy ścianami a przeszkleniami,
 3. sytuowania szyldów powyżej linii parteru budynku lub gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra,
 4. sytuowania szyldów na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem terenu,
 5. sytuowania szyldów płaszczyznowych o szerokości większej niż 15 cm liczonej od elewacji do krańca szyldu,
 6. sytuowania szyldów o powierzchni przekraczającej:
  – 1 m2 dla szyldów płaszczyznowych w tym umieszczanych na przeszkleniach okien i drzwi,
  – 1 m2 dla szyldów na wysięgniku, rozumianej jako łączna powierzchnia dwustronnej ekspozycji nośnika,
 7. sytuowania szyldów o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące), w szczególności: neonów, ekranów LED, LCD, itp.,
 8. sytuowania szyldów charakteryzujących się barwą światła o temperaturze barwowej innej niż z zakresu 3000K – 3500K,
 9. sytuowania szyldów emitujących lub odbijających światło o luminancji powierzchni większej niż:
  – 5000 cd/m2 w ciągu dnia,
  – 400 cd/m2 w ciągu nocy;

DOPUSZCZENIE sytuowania szyldu na ogrodzeniu budynku, w którym działalność jest prowadzona lub w innym miejscu na terenie nieruchomości, na której znajduje się budynek, w którym prowadzona jest działalność, na zasadach określonych w pkt 3;

NAKAZ:

 1. sytuowania szyldów w obrębie parteru lub poniżej gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra na elewacji budynku, na której znajduje się główne zewnętrzne wejście do lokalu, w którym jest prowadzona działalność,
 2. sytuowania szyldów płaszczyznowych płasko na ścianie budynku lub witrynie lokalu od zewnętrznej lub wewnętrznej strony jej przeszklenia (maksymalnie 20% powierzchni witryny). Nośniki winny być dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku,
 3. sytuowania szyldów prostopadłych (na wysięgnikach) o maksymalnych wymiarach nie większych niż:
  – 80 cm długości mierzone od elewacji do krańca wysięgnika z szyldem,
  – 60 cm wysokości,
  – 15 cm szerokości,
 4. sytuowania szyldów na terenie prowadzonej działalności wyłącznie w formie totemu (pylonu), dla podmiotów gospodarczych, dla których obszar prowadzonej działalności stanowi ich część wspólną, na następujących zasadach:
  – maksymalna wysokość: 3,0 m,
  – maksymalna szerokość: 1,4 m,
  – maksymalna grubość: 0,4 m,
 5. wykonywania szyldów umieszczanych płasko na ścianie budynku z użyciem typografii o spójnej kolorystyce dla wszystkich szyldów w obrębie jednego budynku,
 6. sytuowania szyldów wykonanych z dibondu, szkła, pleksi, blachy, drewna, aluminium, PVC, folii okiennej matowej.

 

Zobacz również:

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – III strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – IV strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – I strefa krajobrazowa

Kodeks Reklamowy Krakowa

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów