Jesteś tutaj Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – I strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – I strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w I strefie krajobrazowej Krakowa – obszaru ochrony krajobrazu historycznego. Sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej I strefy krajobrazowej jest podporządkowane ochronie istniejącego historycznego układu urbanistycznego, stanowiącego obszar wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. Przyjęte zasady mają na celu, poprzez znaczne ograniczenie nośników reklamy, ujednolicenie i wysublimowanie tej szczególnie ważnej i wrażliwej przestrzeni miasta, a także zachowanie widoków i innych elementów wpływających na percepcję miejsca. Ograniczenia mają na celu wyeliminowanie elementów uniemożliwiających ochronę miejsc lub obiektów (historycznych, przyrodniczych) oraz utrudniających ich poznanie.

 

1. Zasady i warunki sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
w I strefie krajobrazowej – obszarze ochrony krajobrazu historycznego

ZAKAZ:

 1. sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
 2. sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w bramach, w otworach okiennych oraz wejściach do budynków i lokali w sposób przesłaniający otwarte do wewnątrz skrzydła okien, drzwi, bram i krat oraz utrudniający swobodne poruszanie się,
 3. sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w słupie powietrza nad drogami publicznymi i placami;

DOPUSZCZENIE sytuowania tymczasowych wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, instalowanych na czas trwania imprez miejskich oraz nie dłużej niż na 30 dni przed ich rozpoczęciem.

 

2. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na obiektach budowlanych, służących reklamie prowadzonej działalności w obiekcie
w I strefie krajobrazowej – obszarze ochrony krajobrazu historycznego

ZAKAZ:

 1. sytuowania tablic reklamowych,
 2. sytuowania więcej niż jednego nośnika reklamowego rozumianego jako urządzenie reklamowe (oprócz szyldu) służącego reklamie danej działalności, na elewacji budynku, w którym ta działalność jest prowadzona,
 3. sytuowania na elewacji budynku urządzeń reklamowych nie związanych z działalnością prowadzoną w obiekcie,
 4. sytuowania urządzeń reklamowych wystających poza obrys budynku,
 5. sytuowania urządzeń reklamowych powyżej linii parteru budynku lub gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra,
 6. sytuowania urządzeń reklamowych w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale architektoniczne budynku (takie jak: gzyms, parapet, boniowanie, balustrada, okiennica), w sposób zakłócający proporcje pomiędzy ścianami a przeszkleniami, a także w sposób zasłaniający okna i drzwi od wewnętrznej strony przeszklenia,
 7. sytuowania urządzeń reklamowych na ogrodzeniach, tymczasowych obiektach budowlanych, obiektach małej architektury, elementach stanowiących wyposażenie ogródków gastronomicznych balustradach, murach, konstrukcjach oporowych oraz urządzeniach infrastruktury technicznej i drogowej,
 8. sytuowania urządzeń reklamowych na słupach oświetleniowych i trakcyjnych,
 9. sytuowania urządzeń reklamowych o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące), w szczególności: neonów, ekranów LED, LCD, itp.,
 10. sytuowania urządzeń reklamowych charakteryzujących się barwą światła o temperaturze barwowej innej niż z zakresu 3000K – 3500K,
 11. sytuowania urządzeń reklamowych emitujących lub odbijających światło o luminancji powierzchni większej niż:
  – 5000 cd/m2 w ciągu dnia,
  – 400 cd/m2 w ciągu nocy,
 12. sytuowania urządzeń reklamowych imitujących formy znaków drogowych oraz oznakowania Systemu Informacji Miejskiej;

DOPUSZCZENIE:

 1. sytuowania urządzeń reklamowych w witrynie prowadzonej działalności, nie znajdującej się na elewacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu, w którym prowadzona jest działalność,
 2. sytuowania urządzeń reklamowych danej działalności płasko, w witrynie prowadzonej działalności, od zewnętrznej lub wewnętrznej strony przeszklenia, o maksymalnej powierzchni 1 m2, stanowiącej nie więcej niż 20% powierzchni witryny. Nośniki winny być dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru witryny,
 3. sytuowania nie więcej niż jednej nieoświetlonej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na rusztowaniu budowlanym elewacji budynku i innych urządzeniach instalowanych przy lub na budynku w związku z prowadzeniem zgodnie z przepisami odrębnymi robót budowlanych, na czas faktycznego wykonywania robót na elewacjach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Powierzchnia reklamy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym nie może przekraczać 50% powierzchni rusztowania, pozostała powierzchnia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego powinna stanowić odzwierciedlenie elewacji budynku, na którym się znajduje,
 4. sytuowania nie więcej niż jednej nieoświetlonej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na rusztowaniu budowlanym lub innym urządzeniu budowlanym (w tym tymczasowym) na czas faktycznego wykonywania robót budowlanych związanych z prowadzeniem inwestycji drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. Powierzchnia reklamy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym nie może przekraczać 1 m2,
 5. sytuowania urządzeń reklamowych w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej na następujących zasadach:
  – sytuowanie nie więcej niż jednego urządzenia reklamowego o dwustronnej ekspozycji,
  – wielkość urządzenia reklamowego nie może przekroczyć 1,8 m wysokości i 1,2 m szerokości,
  – całkowita powierzchnia ekspozycji reklam nie może przekroczyć 4,32 m2,
 6. sytuowania na obiektach małej architektury informacji o ich fundatorze spełniających następującą zasadę: nie więcej niż jedna tablica informacyjna wykonana z metalu w kolorze srebrnym z grawerem w kolorze czarnym, której powierzchnia nie może przekroczyć 310,8 cm2, co odpowiada powierzchni formatu A5 (14,8 cm x 21,0 cm),
 7. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na elementach stanowiących wyposażenie ogródków gastronomicznych, informujących o sponsorze lub właścicielu, na następujących zasadach:
  – sytuowania nie więcej niż jednej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na elemencie stanowiącym wyposażenie ogródków gastronomicznych i maksymalnie dwóch tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych na lambrekinach otaczających czaszę parasola,
  – wielkość tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego nie może przekroczyć powierzchni 310,8 cm2 odpowiadającej powierzchni formatu A5 (14,8 cm x 21 cm);

NAKAZ:

 1. sytuowania urządzeń reklamowych w linii parteru lub poniżej gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra płasko na elewacji budynku, na której znajduje się główne zewnętrzne wejście do lokalu, w którym jest prowadzona działalność, a powierzchnia nośnika nie może przekroczyć 1 m2. Nośniki winny być dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku oraz do pozostałych reklam sytuowanych na obiekcie,
 2. sytuowania urządzeń reklamowych w linii parteru lub poniżej gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra płasko na elewacji budynku, na której nie znajduje się główne zewnętrzne wejście do lokalu, w którym jest prowadzona działalność, na następujących zasadach:
  – umieszczonych w formie modułowej na elewacji budynku z zachowaniem równych proporcji powierzchni reklamowej dla każdego z podmiotów,
  – umieszczonych w obszarze jednego poziomego pasa wyłącznie w jednym rzędzie tworzącym spójny estetycznie ciąg, na wysokości nie mniejszej niż 2 m nad poziomem terenu,
  – umieszczonych w obszarze maksymalnie dwóch pionowych pasów, flankujących z jednego boku lub z obu stron główne wejście do budynku lub wjazd do podworca,
  – o jednakowej wysokości i szerokości oraz o jednakowej powierzchni nie przekraczającej 0,5 m2 dla wszystkich urządzeń reklamowych umieszczonych na elewacji obiektu, w obszarze jednego poziomego lub dwóch pionowych pasów,
 3. sytuowania urządzeń reklamowych wykonanych z użyciem jednakowych materiałów i kolorystyki dla wszystkich urządzeń reklamowych w obrębie jednego budynku,
 4. sytuowania urządzeń reklamowych z zastosowaniem typografii o kolorystyce jednakowej dla wszystkich urządzeń reklamowych w obrębie jednego budynku,
 5. sytuowania urządzeń reklamowych umieszczanych na elewacji budynku lub na witrynie, gdzie odległość liczona od elewacji do zewnętrznej krawędzi urządzenia reklamowego nie może przekraczać 15 cm, a dla urządzeń reklamowych będących gablotami odległość liczona od elewacji do zewnętrznej krawędzi gabloty nie może
  przekraczać 25 cm,
 6. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wykonanych z dibondu, szkła, pleksi, blachy, drewna, aluminium, PVC, folii okiennej matowej.

 

3. Zasady i warunki sytuowania szyldów
w I strefie krajobrazowej – obszarze ochrony krajobrazu historycznego

ZAKAZ:

 1. sytuowania więcej niż jednego szyldu na elewacji budynku, w którym prowadzona jest działalność,
 2. sytuowania szyldów w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale architektoniczne budynku (takie jak: gzyms, parapet, balustrada, okiennica), a także w sposób zakłócający proporcje pomiędzy ścianami a przeszkleniami,
 3. sytuowania szyldów powyżej linii parteru budynku lub gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra,
 4. sytuowania szyldów na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem terenu,
 5. sytuowania szyldów płaszczyznowych o szerokości większej niż 15 cm liczonej od elewacji do krańca szyldu,
 6. sytuowania szyldów o powierzchni przekraczającej:
  – 1 m2 dla szyldów płaszczyznowych w tym umieszczanych na przeszkleniach okien i drzwi,
  – 1 m2 dla szyldów na wysięgniku, rozumianych jako łączna powierzchnia dwustronnej ekspozycji nośnika,
 7. sytuowania szyldów o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące), w szczególności: neonów, ekranów LED, LCD, itp.,
 8. sytuowania szyldów charakteryzujących się barwą światła o temperaturze barwowej innej niż z zakresu 3000K – 3500K,
 9. sytuowania szyldów emitujących lub odbijających światło o luminancji powierzchni większej niż:
  – 5000 cd/m2 w ciągu dnia,
  – 400 cd/m2 w ciągu nocy;

NAKAZ:

 1. sytuowania szyldów w obrębie parteru budynku, w którym ta działalność jest prowadzona, na elewacji, na której znajduje się główne zewnętrzne wejście do
  prowadzonej działalności,
 2. sytuowania szyldów płaszczyznowych płasko na elewacji budynku lub witrynie lokalu od zewnętrznej lub wewnętrznej strony jej przeszklenia (maksymalnie 20% powierzchni witryny). Nośniki winny być dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku,
 3. sytuowania szyldów prostopadłych (na wysięgnikach), o maksymalnych wymiarach nie większych niż:
  – 80 cm długości mierzone od elewacji budynku do krańca wysięgnika z szyldem,
  – 60 cm wysokości,
  – 15 cm szerokości,
 4. wykonywania szyldów z użyciem typografii o kolorystyce jednakowej dla wszystkich szyldów w obrębie jednego budynku,
 5. sytuowania szyldów wykonanych z dibondu, szkła, pleksi, blachy, drewna, aluminium, PVC.

 

Zobacz również:

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – II strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – III strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – IV strefa krajobrazowa

Kodeks Reklamowy Krakowa

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów