Jesteś tutaj Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – IV strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – IV strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w IV strefie krajobrazowej Krakowa – obszaru ochrony krajobrazu lokalnego. Sytuowanie reklam w przestrzeni publicznej IV strefy krajobrazowej jest ukierunkowane na osiągnięcie ładu wizualnego miasta. Przyjęte zasady mają zapobiegać przesyceniu krajobrazu nośnikami informacji wizualnej.

 

1. Zasady i warunki sytuowania wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
w IV strefie krajobrazowej – obszarze ochrony krajobrazu lokalnego

ZAKAZ:

 1. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni mniejszej niż:
  – 3 m dla dróg wewnętrznych,
  – 6 m dla dróg publicznych klasy dojazdowej i lokalnej,
  – 8 m dla dróg publicznych klasy zbiorczej,
  – 10 m dla dróg publicznych klasy głównej i klasy głównej ruchu przyspieszonego,
  – 20 m dla dróg publicznych klasy ekspresowej,
  – 30 m dla autostrad,
 2. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych z zachowaniem odległości pomiędzy nimi mniejszej niż:
  – 50 m wzdłuż dróg klasy wewnętrznej, dojazdowej i lokalnej, z uwzględnieniem reklam sytuowanych w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej,
  – 100 m wzdłuż dróg klasy zbiorczej,
  – 200 m wzdłuż dróg klasy głównej i klasy głównej ruchu przyspieszonego,
  – 1000 m wzdłuż dróg ekspresowych i autostrad,
 3. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni nośnika reklamowego innej niż:
  – do 6 m2 wzdłuż dróg wewnętrznych, dojazdowych i lokalnych,
  – 8,5 m2 – 9,5 m2 wzdłuż dróg klasy zbiorczej,
  – 17,5 m2 – 18,5 m2 wzdłuż dróg klasy głównej i głównej przyspieszonej,
  – 24 m2 – 32 m2 wzdłuż dróg ekspresowych i autostrad,
 4. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o wysokości przekraczającej:
  – 9 m dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji do 18,5 m2,
  – 14 m dla urządzeń reklamowych w formie masztów oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji 24 m2 – 32 m2,
 5. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niepołączonych trwale z gruntem,
 6. sytuowania tablic reklamowych w formie banerów,
 7. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w promieniu 50 m od zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz od zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
 8. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w obszarze przedpola widokowego, wzdłuż ciągów widokowych lub stanowiących elementy dominujące wzdłuż osi widokowych, a także przesłaniających percepcję osi i eksponowanych obiektów,
 9. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w odległości do 50 m od zewnętrznej krawędzi jezdni skrzyżowań,
 10. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w tym o dwustronnej ekspozycji) o płaszczyźnie ekspozycji reklamy równoległej do drogi lub umieszczanej pod kątem od 0º do 45º zawartym między osią drogi a płaszczyzną ekspozycji reklamy,
 11. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o płaszczyźnie ekspozycji reklamy równoległej lub sytuowanej pod kątem od 0º do 45º do elewacji ogrodzenia w strefie 3 m od elementów ogrodzenia,
 12. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światła o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące), w szczególności: neonów, ekranów LED, LCD, itp.,
 13. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych imitujących formy znaków drogowych oraz oznakowania Systemu Informacji Miejskiej,
 14. sytuowania wolnostojących urządzeń reklamowych w formie masztów i chorągwi,
 15. stosowania reklam pneumatycznych, za wyjątkiem dopuszczeń, o których mowa w pkt 2 lit. a;

DOPUSZCZENIE:

 1. sytuowania tymczasowych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych instalowanych na czas trwania imprez miejskich oraz nie dłużej niż na 30 dni przed ich rozpoczęciem,
 2. sytuowania urządzeń reklamowych o dwustronnej ekspozycji,
 3. w terenach obsługi obiektów usług:
  – sytuowania jednego urządzenia reklamowego o powierzchni płaszczyzny reklamowej do 18 m2 i wysokości do 9 m i dwóch wolnostojących urządzeń reklamowych o powierzchni płaszczyzny reklamowej do 4 m2 i wysokości do 3 m na każde skończone 0,5 ha terenu obsługi obiektu usług,
  – sytuowania zamiennie dla urządzenia reklamowego o powierzchni płaszczyzny reklamowej do 18 m2 maksymalnie czterech urządzeń reklamowych o powierzchni płaszczyzny reklamowej do 4 m2 każde,
  – sytuowania dwóch reklam (o maksymalnej powierzchni 2,16 m2 każda) na wiatach dla wózków sklepowych,
  – sytuowania urządzeń reklamowych w formie chorągwi o maksymalnej wysokości 14 m, jednak nie więcej niż trzy urządzenia na każde skończone 0,5 ha terenu obsługi obiektu usług,
 4. sytuowania urządzeń reklamowych w formie totemów (pylonów) na następujących zasadach:
  – maksymalna wysokość: 3,0 m,
  – maksymalna szerokość: 1,4 m,
  – maksymalna grubość: 0,4 m,
 5. sytuowania na obiektach małej architektury informacji o ich fundatorze spełniających następującą zasadę: nie więcej niż jedna tablica informacyjna wykonana z metalu w kolorze srebrnym z grawerem w kolorze czarnym, której powierzchnia nie może przekroczyć 310,8 cm2, co odpowiada powierzchni formatu A5 (14,8 cm x 21,0 cm),
 6. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na elementach stanowiących wyposażenie ogródków gastronomicznych, informujących o sponsorze lub właścicielu na następujących zasadach:
  – sytuowania nie więcej niż jednej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na elemencie stanowiącym wyposażenie ogródków gastronomicznych, i maksymalnie czterech tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych na lambrekinach otaczających czaszę parasola,
  – wielkość tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego nie może przekroczyć powierzchni 310,8 cm2, odpowiadającej powierzchni formatu A5 (14,8 cm x 21,0 cm);

NAKAZ:

 1. sytuowania dolnej krawędzi tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni ekspozycji powyżej 8,5 m2 na wysokości minimum 3 m od poziomu
  terenu,
 2. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wyłącznie w formie wspólnych urządzeń reklamowych w szczególności totemów (pylonów) dla podmiotów gospodarczych, dla których obszar prowadzonej działalności stanowi ich część wspólną,
 3. sytuowania informacji o właścicielu nośnika lub jego operatorze w formacie nie przekraczającym powierzchni 310,8 cm², odpowiadającej powierzchni formatu A5 (14,8 cm x 21,0 cm),
 4. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wykonanych z dibondu, szkła, pleksi, blachy, drewna, aluminium, PVC, folii okiennej matowej.

 

2. Zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na obiektach budowlanych, służących reklamie prowadzonej działalności w obiekcie
w IV strefie krajobrazowej – obszarze ochrony krajobrazu lokalnego

ZAKAZ:

 1. lokalizacji tablic reklamowych w formie banerów,
 2. sytuowania na elewacji budynku tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, nie związanych z działalnością prowadzoną w obiekcie,
 3. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wystających poza obrys budynku,
 4. sytuowania w obrębie parteru tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 3 m2,
 5. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale architektoniczne budynku (takie jak: gzyms, parapet, boniowanie, balustrada, okiennica), w sposób zakłócający proporcje pomiędzy ścianami a przeszkleniami, a także w sposób zasłaniający okna i drzwi od wewnętrznej strony przeszklenia,
 6. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach, tymczasowych obiektach budowlanych, ekranach akustycznych, obiektach małej architektury, balustradach, murach, konstrukcjach oporowych i urządzeniach infrastruktury technicznej i drogowej, słupach oświetleniowych i trakcyjnych,
 7. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na obiektach objętych ochroną zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz na zabytkach nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
 8. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych powyżej linii parteru lub gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra na budynkach niższych niż 18 m,
 9. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na dachach budynków niższych niż 18 m,
 10. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światła o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące), w szczególności: neonów, ekranów LED, LCD, itp.,
 11. sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych emitujących lub odbijających światło o luminancji powierzchni większej niż:
  – 5000 cd/m2 w ciągu dnia,
  – 400 cd/m2 w ciągu nocy,
 12. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych imitujących formy znaków drogowych oraz oznakowania Systemu Informacji Miejskiej;

DOPUSZCZENIE:

 1. sytuowania jednej nazwy własnej obiektu lub nazwy wiodącego podmiotu prowadzącego działalność na terenie nieruchomości w formie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego umiejscowionego na dachu budynku o wysokości powyżej 18 m, lub na elewacji w sposób wysunięty powyżej górnej krawędzi elewacji budynku, nie więcej jednak niż jedna tablica reklamowa lub jedno urządzenie reklamowe na każde 150 m długości elewacji,
 2. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych danej działalności umieszczanych płasko w witrynie prowadzonej działalności od zewnętrznej lub wewnętrznej strony przeszklenia o maksymalnej powierzchni nie przekraczającej 40% powierzchni witryny. Nośniki winny być dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru witryny,
 3. sytuowania tymczasowych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych instalowanych na czas trwania imprez miejskich oraz nie dłużej niż na 30 dni przed ich rozpoczęciem,
 4. sytuowania nieoświetlonej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na rusztowaniu budowlanym elewacji budynku i innych urządzeniach instalowanych przy lub na budynku w związku z prowadzeniem zgodnie z przepisami odrębnymi robót budowlanych na czas faktycznego wykonywania robót na elewacjach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy,
 5. sytuowania nieoświetlonej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego na rusztowaniu budowlanym lub innym urządzeniu budowlanym (w tym tymczasowym) na czas faktycznego wykonywania robót budowlanych związanych z prowadzeniem inwestycji drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy,
 6. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej na następujących zasadach:
  – sytuowania nie więcej niż dwóch urządzeń reklamowych o dwustronnej ekspozycji,
  – wielkość urządzenia reklamowego nie może przekroczyć 1,8 m wysokości i 1,2 m szerokości,
  – całkowita powierzchnia ekspozycji reklam nie może przekroczyć 8,64 m2;

NAKAZ:

 1. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych płasko na elewacji budynku;
 2. dla budynków wyższych niż 18 m, sytuowania urządzeń reklamowych na elewacji budynku reklamujących wyłącznie podmioty prowadzące w nim działalność gospodarczą na następujących zasadach:
  – poziomo w jednym rzędzie tworzącym spójny estetycznie ciąg, w obszarze wyznaczonym pomiędzy ostatnią kondygnacją a górną krawędzią elewacji budynku, w pasie o maksymalnej wysokości 3 m, z możliwością częściowego wysunięcia urządzenia reklamowego powyżej górnej krawędzi elewacji na wysokość nie większą niż 1,5 m,
  – pionowo w jednej kolumnie, tworzącej spójny estetycznie ciąg wyznaczony w obszarze od górnej krawędzi elewacji budynku, z zasadą dodawania kolejnych urządzeń reklamowych w kierunku od górnej do dolnej linii elewacji,
  – odległości między kolumnami nie mogą być mniejsze niż 150 m,
  – wymiary pojedynczego urządzenia reklamowego w kolumnach lub rzędach mogą wynosić maksymalnie 3 m wysokości i 6 m szerokości,
  – rozmiar urządzeń reklamowych sytuowanych w kolumnach lub rzędach musi być jednakowy na całej elewacji budynku,
  – powierzchnia reklamy określonego podmiotu nie może stanowić wielokrotności pojedynczego urządzenia reklamowego,
  – stałe odległości dystansujące urządzenia reklamowe nie mogą być mniejsze niż 1 m,
 3. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w tym szyldów) na elewacji budynku w obrębie parteru lub poniżej gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra w pionowych i poziomych rzędach, których łączna powierzchnia nie może przekraczać 40% powierzchni tej elewacji, do której zalicza się powierzchnię drzwi, bram oraz okien i witryn,
 4. sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wykonanych z dibondu, szkła, pleksi, blachy, aluminium, PVC, folii okiennej matowej.

 

3. Zasady i warunki sytuowania szyldów
w IV strefie krajobrazowej – obszarze ochrony krajobrazu lokalnego

ZAKAZ:

 1. sytuowania więcej niż jednego szyldu na elewacji budynku, w którym prowadzona jest działalność i na terenie prowadzonej działalności,
 2. sytuowania szyldów w sposób zasłaniający okna i drzwi oraz charakterystyczne detale architektoniczne budynku (takie jak: gzyms, parapet, balustrada, okiennica), a także w sposób zakłócający proporcje pomiędzy ścianami a przeszkleniami,
 3. sytuowania szyldów powyżej linii parteru budynku lub gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra,
 4. sytuowania szyldów na wysięgnikach na wysokości mniejszej niż 2,5 m nad poziomem terenu,
 5. sytuowania szyldów płaszczyznowych o szerokości większej niż 15 cm liczonej od elewacji do krańca szyldu,
 6. sytuowania szyldów o powierzchni przekraczającej:
  – 1 m2 dla szyldów płaszczyznowych, w tym umieszczanych na przeszkleniach okien i drzwi,
  – 1 m2 dla szyldów na wysięgniku, rozumianej jako łączna powierzchnia dwustronnej ekspozycji nośnika,
 7. sytuowania szyldów o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, z wykorzystaniem projekcji świetlnych i elementów ruchomych, emitujących światło o zmieniającym się natężeniu (błyskowe lub pulsujące), w szczególności: neonów, ekranów LED, LCD, itp.,
 8. sytuowania szyldów emitujących lub odbijających światło o luminancji powierzchni większej niż:
  – 5000 cd/m2 w ciągu dnia,
  – 400 cd/m2 w ciągu nocy;

NAKAZ:

 1. w przypadku lokalizacji szyldu na budynku:
  – sytuowania szyldów w obrębie parteru budynku, w którym ta działalność jest prowadzona, lub poniżej gzymsu rozdzielającego parter od pierwszego piętra, na elewacji, na której znajduje się główne zewnętrzne wejście do prowadzonej działalności,
  – sytuowania szyldów płaszczyznowych płasko na ścianie budynku lub w witrynie lokalu od zewnętrznej lub wewnętrznej strony jej przeszklenia (maksymalnie 20% powierzchni witryny). Nośniki winny być dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku,
  – sytuowania szyldów prostopadłych (na wysięgnikach) maksymalnie 80 cm od elewacji do krańca wysięgnika z szyldem,
 2. w przypadku lokalizacji szyldu na ogrodzeniu sytuowania wyłącznie szyldów płaszczyznowych,
 3. w przypadku lokalizacji szyldu w formie totemu (pylonu), sytuowania jednego wspólnego nośnika dla podmiotów gospodarczych o maksymalnych wymiarach:
  – wysokość: 3,0 m,
  – szerokość: 1,4 m,
  – grubość: 0,4 m,
 4. wykonywania szyldów płaszczyznowych z jednolitych materiałów dla wszystkich szyldów w obrębie jednego budynku, totemu (pylonu) lub elewacji ogrodzenia,
 5. sytuowania szyldów wykonanych z dibondu, szkła, pleksi, blachy, drewna aluminium, PVC, folii okiennej matowej.

 

Zobacz również:

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – I strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – II strefa krajobrazowa

Zasady oraz warunki sytuowania reklam w Krakowie – III strefa krajobrazowa

Kodeks Reklamowy Krakowa

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów