Jesteś tutaj Polityka prywatności

Polityka prywatności

INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNY BILBORDY.INFO – POLITYKA PRYWATNOŚCI

BILBORDY.INFO – KIM JESTEŚMY

Bilbordy.info (dalej: „bilbordy.info” lub „Serwis Internetowy”) to największy portal o reklamie zewnętrznej i bilbordach w Polsce. Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych tematyką bilbordów i tych działających w rynku reklamy zewnętrznej w Polsce. Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa. Porusza tematy związane ze zmianami w Polskim prawie, ustawą krajobrazową, wprowadzaniem opłaty reklamowej. Śledzi informacje z największych miast Polski takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Szczecin, Zakopane.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o wykorzystaniu danych osobowych w serwisie bilbordy.info jest BILBORDY.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590505; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł; NIP: 6572920673; REGON: 363174262; adres poczty elektronicznej: biuro@bilbordy.info (dalej: „Administrator” lub „Właściciel Serwisu”). We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bilbordy.info lub pisemnie na adres: Bilbordy.info, ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla korzystających z Serwisu Internetowego.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Administrator serwisu bilbordy.info dba w szczególny sposób o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Wszelkie podawane przez korzystających z Serwisu Internetowego dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator stosuje najlepsze środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

SKĄD MAMY TWOJE DANE

Odwiedzając serwis możesz dokonywać wielu czynności bez potrzeby podawania jakichkolwiek informacji na swój temat. Zarejstrowanie się jako użytkownik na stronie bilbordy.info związane jest z podaniem danych osobowych, które od tego momentu podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu bilbordy.info oraz dostarczania jego funkcjonalności. Cele przetwarzania danych osobowych:
– nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego polegającego na korzystaniu z funkcjonalności serwisu bilbordy.info wskazanych w regulaminie Serwisu Internetowego;
– zarządzanie kontem oraz obsługa tego konta;
– poprawa działania serwisu, także pod kątem jego funkcjonalności;
– rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących funkcjonowania strony;
– marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
– przesyłanie informacji handlowych partnerów, reklamodawców lub usługobiorców bilbordy.info;
– zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną;
– zapisywanie danych w plikach cookies, gromadzenie danych ze stron internetowych;
– cele statystyczne.
Administrator w ramach możliwości i w zależności od celu przetwarzania danych (np. cele statystyczne) dokłada najwyższej staranności aby dane osobowe poddać anonimizacji, tak aby były one w pełni anonimowe.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

O zakresie wymaganych danych osobowych do skorzystania z danej usługi w serwisie bilbordy.info korzystający jest każdorazowo uprzednio informowany. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe korzystających z bilbordy.info:
– dane profilu, w tym nazwa użytkownika i hasło;
– imię i nazwisko/nazwa firmy;
– adres;
– NIP;
– adres poczty elektronicznej;
– numer telefonu kontaktowego.
Pamiętaj, że masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Możesz to zrobić w każdym czasie w ustawieniach konta w Serwisie Internetowym lub też kierując odpowiednią prośbę do Administratora na adres e-mail: biuro@bilbordy.info lub pisemnie na adres: Bilbordy.info, ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
Administrator informuje, że jako korzystający z Serwisu Internetowego masz zagwarantowane prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia oraz uzyskania potwierdzenia czy je przetwarzamy.
Posiadasz prawo do żądania ich niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne.
Masz także prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacjach, gdy:
– kwestionujesz prawidłowość swoich danych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz ich usunięcia;
– Twoje dane nie będą potrzebne Administratorowi, lecz będą potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz zmiany preferencji dotyczących ich wykorzystania w dowolnym momencie.
Posiadasz prawo żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacjach, gdy:
– Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
– cofniesz zgodę na przetwarzanie swoich danych;
– zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania;
– Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa.
Masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zarówno w zakresie wybranego celu przetwarzania danych, jak i w ogólności. Możesz to zrobić w każdym czasie w ustawieniach prywatności w ramach konta w Serwisie Internetowym lub też kierując odpowiednią prośbę do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bilbordy.info lub pisemnie na adres ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu nawiązania, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego polegającego na korzystaniu z funkcjonalności bilbordy.info, wskazanych w regulaminie Serwisu Internetowego, może się wiązać z koniecznością rozwiązania umowy albo zaprzestania korzystania z danej usługi. np. usunięcie konta. Przetwarzanie Twoich danych osobowych najczęściej będzie związane z realizacją Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Jeżeli wyrazisz uprzednią zgodę na przesyłanie informacji handlowej będzie również otrzymywał oferty handlowe od naszych partnerów, reklamodawców lub usługobiorców bilbordy.info. Pamiętaj jednak, że taka zgoda zawsze może być przez Ciebie cofnięta.
Wszelkie wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zgłosić do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bilbordy.info lub pisemnie na adres ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce

KTO JESZCZE MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków, w których dysponujemy Twoją uprzednią zgodą lub, gdy udostępnienie danych jest prawnie dozwolone. W pewnych okolicznościach Serwis Internetowy może mieć obowiązek przekazania danych osobowych na żądanie organów publicznych, w tym sądów i organów ścigania, w związku z realizacją wymagań organów ochrony porządku publicznego, wypełnieniem zadań realizowanych dla dobra publicznego i prawnie usprawiedliwionych celów.
Pamiętaj jednak, że jeżeli korzystasz z funkcjonalności bilbordy.info, np. kontaktujesz się z innymi usługobiorcami, zamieszczasz ogłoszenia w ramach Serwisu Internetowego, to może się zdarzyć, że w ten sposób dostęp do Twoich danych osobowych uzyska również inny korzystający z bilbordy.info. Podobnie Ty możesz uzyskać dostęp do danych osobowych innych korzystających. Pamiętaj, że w takim wypadku jesteś obowiązany dołożyć należytej staranności w celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, a w szczególności zapewnić, że dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. Poza Europejski Obszar Gospodarczy).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak długo aktywne będzie Twoje konto / nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania / do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Aby usunąć konto lub zażądać zaprzestania wykorzystywania wykorzystywania danych przez serwis, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@bilbordy.info lub pisemnie pod adresem: Bilbordy.info, ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Przetwarzamy dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Serwisu Internetowego w następujących celach:
– identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
– zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;
– dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

UWAGI KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego. We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bilbordy.info lub pisemnie na adres ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów