Jesteś tutaj Regulamin

Regulamin

INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNY BILBORDY.INFO – REGULAMIN SERWISU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje:
1.1.1. CENNIK – cennik odpłatnych funkcjonalności Tablicy Ogłoszeń dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
1.1.2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.1.3. FORMULARZ OGŁOSZENIA – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zamieszczenie Ogłoszenia przez Usługobiorcę.
1.1.4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.1.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o zamieszczonych przez niego Ogłoszeniach w Serwisie Internetowym.
1.1.7. OGŁOSZENIE – ogłoszenie Usługobiorcy zamieszczone przez niego na Tablicy Ogłoszeń w Serwisie Internetowym stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.1.8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Ogłoszeniach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
1.1.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
1.1.10. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://bilbordy.info.
1.1.11. TABLICA OGŁOSZEŃ – Usługa Elektroniczna, internetowa tablica ogłoszeń dostępna w Serwisie Internetowym i umożliwiająca Usługobiorcom zamieszczanie Ogłoszeń oraz ich przeglądanie przez wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
1.1.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA; USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
1.1.13. USŁUGOBIORCA – Usługobiorca Zwykły i/lub Usługobiorca Firma.
1.1.14. USŁUGOBIORCA ZWYKŁY – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.1.15. USŁUGOBIORCA FIRMA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu internetowego (w tym Usług Elektronicznych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.1.16. USŁUGODAWCA – BILBORDY.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590505; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł; NIP: 6572920673; REGON: 363174262; adres poczty elektronicznej: biuro@bilbordy.info.
1.1.17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
1.2. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://bilbordy.info prowadzony jest przez spółkę BILBORDY.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kielcach (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590505; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł; NIP: 6572920673; REGON: 363174262; adres poczty elektronicznej: biuro@bilbordy.info.
1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyraźnie jedynie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
1.4. Serwis Internetowy jest internetową platformą ogłoszeniową (Tablicą Ogłoszeń) przeznaczoną do zamieszczania Ogłoszeń przez Usługobiorców oraz ich przeglądania przez wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego, w szczególności opisy oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej zakupu lub korzystania z przedmiotu zawartego w danym Ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców.
1.5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

2.1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Newsletter oraz Tablica Ogłoszeń.
2.2. Konto, Tablica Ogłoszeń i Newsletter dostępne są dla Usługobiorców.
2.3. Korzystanie z Konta oraz Newslettera przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
2.4. Korzystanie z Tablicy Ogłoszeń jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem niektórych jej odpłatnych funkcjonalności dotyczących dodatkowego wyróżnienia zamieszczanego Ogłoszenia w Serwisie Internetowym – czas i rodzaje wyróżnienia oraz wysokość opłat wskazane są w Cenniku oraz na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Tablicy Ogłoszeń.
2.4.1. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Tablicy Ogłoszeń możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę maksymalnie w terminie 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności.
2.4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian cen podanych w Cenniku, w tym także ramach promocji regulowanych odrębnym regulaminem, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Cennika, w szczególności zmiany Cennika nie będą miały wpływu na już zamieszczone Ogłoszenia, w tym Ogłoszenia z odpłatnymi funkcjonalnościami.
2.5. Usługobiorca ma również możliwość zakupu od Usługodawcy powierzchni reklamowej w Serwisie Internetowej (baner reklamowy) – w takim wypadku ustalenia dotyczące zakupu, warunki oraz zawarcie umowy następuje poza Serwisem Internetowym – na skutek indywidualnych uzgodnień stron, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. W przypadku Usługobiorców Firma będących osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, czynności w ramach Serwisu Internetowego może dokonywać jedynie osoba umocowana w tym zakresie do działania w imieniu tych podmiotów.
2.9. W przypadku Usługobiorców Firma Usługodawca ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, w tym także natychmiastowego usunięcia Ogłoszenia naruszającego Regulamin. Usługodawca zastrzega sobie także prawo usunięcia Ogłoszenia zamieszczonego prze Usługobiorcę Firma bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy lub usunięcie Ogłoszenia, o którym mowa w zdaniach poprzednich nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Usługobiorcy Firma w stosunku do Usługodawcy.
2.10. W przypadku Usługobiorców Zwykłych Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym jedynie w przypadku, gdy Usługobiorca w sposób bezprawny rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie) do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter bezprawny i obiektywny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
2.11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług Elektronicznych (w tym usunięcia Ogłoszenia z Tablicy Ogłoszeń) w przypadku gdy Usługobiorca w sposób bezprawny narusza Regulamin Serwisu Internetowego, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
2.11.1. Zawieszenie Usługi Elektronicznej może nastąpić na czas określony lub nieokreślony. W czasie zawieszenia nie jest możliwe zamieszczanie nowych Ogłoszeń. Zawieszenie nie narusza już zawartych umów pomiędzy Usługobiorcą, a osobą, z którą zawarł umowę dotyczącą przedmiotu zamieszczonych wcześniej Ogłoszeń.
2.11.2. Usługodawca odwiesza zawieszone Usługi Elektroniczne niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia.
2.11.3. Usługobiorca ma w każdym momencie prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej zawieszenia Usługi Elektronicznej.
2.12. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.12.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:
2.12.2. pisemnie na adres: ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce;
2.12.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bilbordy.info;
2.12.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.12.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

3. KONTO

3.1. Konto dostępne jest jedynie dla Usługobiorców.
3.2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię/nazwa firmy, oraz adres poczty elektronicznej.
3.3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bilbordy.info lub też pisemnie na adres: ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce. Usługobiorca ma możliwość także samodzielnego usunięcia Konta poprzez skorzystanie z opcji dostępnych po zalogowaniu na nie. Usunięcie Konta powoduje automatycznie usunięcie Ogłoszeń zamieszczonych za jego pomocą.
3.4. Za pomocą Konta Usługobiorca ma możliwość: (1) zarządzać swoimi Ogłoszeniami poprzez ich edycję, usunięcie lub zamieszczenie; (2) wypisać albo zapisać się na Newsletter; (3) edytować swoje dane; (4) monitorować swoje wpłaty i płatności oraz pobrać fakturę VAT lub paragon.

4. NEWSLETTER

4.1. Newsletter dostępny jest dla Usługobiorców.
4.2. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch albo trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce „Newsletter” lub „Powiadomienia” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „Zapisz newsletter”, oraz – w przypadku Usługobiorców niezalogowanych na Konto – (3) potwierdzeniu chęci zapisania na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługobiorca może się również zapisać na Newsletter oraz nim zarządzać poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ramach Konta.
4.3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bilbordy.info lub też pisemnie na adres: ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce albo poprzez kliknięcie w stosowny link zamieszczonej w każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera.

5. TABLICA OGŁOSZEŃ

5.1. Zamieszczone w Serwisie Internetowym na Tablicy Ogłoszeń Ogłoszenia wraz z danymi kontaktowymi Usługobiorcy są widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy do momentu ich usunięcia z Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę. Ogłoszenie widoczne jest w Serwisie Internetowym wraz z formularzem kontaktowym umożliwiającym kontakt bezpośrednio z Usługobiorcą zamieszczającym Ogłoszenie. Ogłoszenie może być zamieszczone na Tablicy Ogłoszeń przez Usługobiorcę.
5.2. Skorzystanie w odpłatnych funkcjonalności wyróżnienia Ogłoszenia w okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5.3. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Usługobiorcę jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem niektórych jej odpłatnych funkcjonalności dotyczących dodatkowego wyróżnienia zamieszczanego Ogłoszenia w Serwisie Internetowym – czas i rodzaje wyróżnienia oraz wysokość opłat wskazane są w Cenniku oraz na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Tablicy Ogłoszeń.
5.4. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
5.5. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.
5.6. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.
5.7. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w treści Ogłoszenia (w tym w jego opisie oraz dołączonych zdjęciach) informacji umożliwiających kontakt poza Serwisem Internetowym. Informacje te mogą być zamieszczone wyłącznie w oznaczonych polach Formularza Ogłoszenia.
5.8. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, erotycznym lub podobnym.
5.9. Procedura zamieszczenia Ogłoszenia przez Usługobiorcę
5.9.1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) zalogowaniu do serwisu (2) wypełnieniu Formularza Ogłoszenia, (https://bilbordy.info/dodaj-nowy-bilbord/) (3) kliknięciu pola „Dodaj bilbord” oraz w kolejnym kroku możliwe jest wgranie zdjęć i poprawianie danych.
5.9.2. W celu zamieszczenia należy wypełnić Formularz Ogłoszenia.
5.9.2.1. W Formularzu Ogłoszenia niezbędne jest podanie następujących danych: Typ bilbordu, Wysokość [m], Szerokość [m], Wysokość nośnika [m], Powierzchnia [m2], Typ oświetlenia, Typ oklejania, Czas ekspozycji, oraz dane adresowe : Województwo, Miasto, Kod pocztowy, Ulica z numerem i warunki cenowe / promocje, Cena za dwa tygodnie, Promocja, Opis. Fakultatywnie Usługobiorca ma możliwość podania także innych danych jak Zalety i położenie oraz zdjęć w formatach podanych na stronie Serwisu Internetowego.
5.9.3. Po wypełnieniu Formularza Ogłoszenia Usługobiorca klika pole „Dodaj bilbord” z chwilą kliknięcia Ogłoszenie zostaje zamieszczone na Tablicy Ogłoszeń w Serwisie Internetowym. Ogłoszenie jest widoczne w Serwisie Internetowym maksymalnie w ciągu 1 Dnia Roboczego, z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z odpłatnych funkcjonalności są one widoczne nie wcześniej niż z chwilą otrzymania przez Usługodawcę płatności (do tego momentu widoczne jest samo Ogłoszenie bez odpłatnych funkcjonalności – podobnie w braku ich opłacenia Ogłoszenie będzie widoczne bez odpłatnych funkcjonalności). Usługobiorca informowany jest o zamieszczeniu Ogłoszenia poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany adres poczty elektronicznej, a Usługobiorca posiadający Konto dodatkowo w ramach Konta.

6. SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI

6.1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych:
6.1.1. Płatności elektroniczne (w tym przelew internetowy), płatności poprzez aktywację kodu otrzymanego po wysłaniu SMS i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu Internetowego oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl
6.1.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi, płatności poprzez aktywację kodu otrzymanego po wysłaniu SMS i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl.
6.1.3. Obsługę płatności elektronicznych (w tym przelew internetowy), płatności poprzez aktywację kodu otrzymanego po wysłaniu SMS i kartą płatniczą prowadzi serwis Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych
6.2. Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia w Serwisie Internetowym Ogłoszenia z odpłatnymi funkcjonalnościami lub zamówienia dla zamieszczonego już Ogłoszenia dodatkowych odpłatnych funkcjonalności.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW FIRMA

7.1. Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorców Firma (tj. nie konsumentów) i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.
7.2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
7.3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
7.4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
7.5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
7.6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy Firma odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
7.7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy Firma odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Usługobiorcę Firma korzystającego z Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych.
7.8. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy Firma, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona następująco: całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy Firma zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do wysokości kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę Firma za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych. Usługodawca poniesie odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Usługodawca nie poniesie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie.

8. ROLA USŁUGODAWCY

8.1. Niniejszy pkt. Regulaminu ma na celu wyjaśnienie roli Usługodawcy jako podmiotu prowadzącego Serwis Internetowy i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.
8.2. Serwis Internetowy jest internetową platformą ogłoszeniową (Tablicą Ogłoszeń) przeznaczoną do zamieszczania Ogłoszeń przez Usługobiorców oraz ich przeglądania przez wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy. Usługodawca nie ingeruje w treść i formę Ogłoszeń zamieszczanych przez Usługobiorców.
8.3. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych w wyniku Ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu Internetowego oraz nie jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z tak zawartych umów.
8.4. Usługodawca nie sprawdza jakości lub legalności przedmiotu Ogłoszenia zamieszczonego przez Usługobiorcę.
8.5. Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcy zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą Zwykłym, a Usługodawcą tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.
9.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – za wyjątków kosztów wskazanych w pkt. 9.3 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
9.2.1. pisemnie na adres: ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce;
9.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bilbordy.info;
9.3. Jeżeli konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia odpłatnych usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to zobowiązany jest do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
9.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

10.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

10.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. PRZERWY TECHNICZNE

11.1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
11.2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
11.3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
11.4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
11.5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
12.2. Zmiana Regulaminu:
12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
12.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest zostali oni prawidłowo powiadomieni o zmianach i nie wypowiedzieli umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca Zwykły ma prawo odstąpienia od umowy.
12.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zamieszczone Ogłoszenia, w tym Ogłoszenia z odpłatnymi funkcjonalnościami.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik numer 1 do Regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)
Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
BILBORDY.INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Romualda 4/118, 25-322 Kielce biuro@bilbordy.info
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów