Jesteś tutaj Artykuły Opłaty za reklamy

Opłaty za reklamy

Opłata reklamowa

Pod wpływem Ustawy Krajobrazowej zmieniła się treść ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowe regulacje wprowadziły opłatę reklamową. Opłata reklamowa składa się z części stałej oraz części zmiennej. Część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy. Część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy. Stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie. Stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Zgodnie z art. 17a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

1. Rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową

od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

2. Opłata reklamowa może być pobierana

jedynie na obszarach, dla których obowiązują

zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury,

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

3.Opłatę reklamową pobiera się od:

1) właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych,

z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,

2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,

3) posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,

4) posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem,

Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,

b) jest bez tytułu prawnego
– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych

znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe,

niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej

lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany,

na których zlokalizowana jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe,

jest przedmiotem współwłasności lub pozostaje w posiadaniu

dwóch lub więcej osób obowiązek w zakresie wniesienia opłaty reklamowej

ciąży solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.

5.Opłaty reklamowej nie pobiera się jeżeli

tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, o których mowa w ust. 2:

1) nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie;

2) stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami

i warunkami sytuowania obiektów małej architektury,

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;

3) są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;

4) służą wyłącznie do upowszechniania informacji:

a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,

b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów

lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa

lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako

miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

6. Kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości

od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego,

zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej

od tej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.

Art. 17b. 1. Opłata reklamowa składa się z części stałej i części zmiennej.

2. Część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni

tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy.

3. Część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni

tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

Art. 19:
g) stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie,

h) stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 m2

pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego

służących ekspozycji reklamy dziennie

 

Opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy obowiązuje stawka opłaty w wysokości :

2 zł dla reklamy o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
4zł dla reklam świetlnych i podświetlanych zgodnych z wyżej wymienionymi cechami;
0,30zł dla reklamy zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz;
4zł dla reklam innych niż wyżej wymienione;
8zł dla reklam świetlnych i podświetlanych, innych niż wymienione.

Informacja o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy podana jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Za ustawienie reklamy w pasie drogowym pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych, ustawa ta określa również sposób obliczania tych opłat. Na podstawie tych przepisów mogą istnieć/powstawać uchwały i rozporządzenia podające konkretne stawki obowiązujące w wybranych miastach/powiatach, ale nie mogą być one wyższe niż określone w tych przepisać. Dodatkową informację można uzyskać kontaktując się z miejscowym Zarządem Dróg, zgodnie z przewidywaną lokalizacją reklamy (a nie naszym adresem zameldowania).

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad:

§ 4. 2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania

w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki

opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

1) reklamy:

a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej

nad obiektem lub na obiekcie, w którym

prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej

wyłącznie informacje o prowadzonej przez

przedsiębiorcę działalności gospodarczej — 2 zł,

b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub

województwie, w szczególności w postaci planów,

map, tablic lub plansz — 0,30 zł;

2) reklamy inne niż wymienione w pkt 1 — 4 zł.

3. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę

opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 podwyższa

się o 100%.

Zasady pobierania opłat za umieszczenie reklamy w pasie drogowym w odniesieniu do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy o drogach publicznych opłatę za umieszczenie w pasie drogowym reklamy:

 

ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej

przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni

zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego

 

Zgodnie z art. 40 ust. 7 i 8 ustawy o drogach publicznych za umieszczenie w pasie drogowym reklamy właściwy organ ustala stawki opłaty:

 

Minister właściwy do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, ustala, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej, dla dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Stawki opłaty (…) nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego(…)

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym że stawki opłaty (…) nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego(…)

 

Opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia

Za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie reklamy) bez zezwolenia pobiera się opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych:

 

Za zajęcie pasa drogowego:

1) bez zezwolenia zarządcy drogi,

2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości

10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ust. 4–6.

 

Zgodnie z art. 40 ust. 4-6 ustawy o drogach publicznych, opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu reklamowym:

 

ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego

zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni

zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Opłaty administracyjne

Opłata zgodnie z ustawą, w wysokości 17zł (I kwartał 2015 r.) pobierana jest w związku z wydaniem pozwolenia na budowę i ewentualnie w związku z ustanowieniem pełnomocnictwa. Wszelkie opłaty urzędnicze i ich wysokości można sprawdzić załączniku pn. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dostępnej na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062251635.

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów