Jesteś tutaj Artykuły Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do właściwego organu (Starostwo Powiatowe lub Urząd Wojewódzki). Wniosek o wydanie decyzji powinien zawierać następujące dane:

 

 • dane wnioskodawcy: nazwisko i imię (nazwa wnioskodawcy), adres z kodem pocztowym oraz datę,
 • nazwę organu (adresata wniosku),
 • opis zamierzenia budowlanego: nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/e obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej
 • spis załączników do wniosku,
 • podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej.

Link do wniosku do pobrania: Pozwolenie na budowę – wniosek

 

Uproszczony informator wypełniania wniosku o pozwolenia na budowę można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w zakładce:

„Informacje – > Procedury”, www.gunb.gov.pl

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • projekt budowlany (4 egz.) wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, w tym przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane; aktualne na dzień opracowania projektu:

„Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis,

w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz –
zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu

zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym

w nim terminem ważności.”

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; – decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • specjalistyczną opinie, o której mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane:

„Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:

których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania

techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,

należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną

wskazaną przez właściwego ministra.”

 • opłatę skarbową 17zł (za udzielone pełnomocnictwo, za wydanie pozwolenia)
 • w razie potrzeby, upoważnienie udzielone przez inwestora pełnomocnikowi działającemu w jego imieniu

 

 

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów