Jesteś tutaj Artykuły Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Reklama, zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie – Prawo budowlane, może być kwalifikowana jako:

  • BUDOWLA, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane,

„…. należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: (…) wolno

stojące trwale związane z gruntem

tablice reklamowe i urządzenia reklamowe(…)”

Z treści tego aktu wynika, że urządzenia reklamowe trwale związane z gruntem są budowlami. W związku z tym, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, przed postawieniem tego
nośnika należy uzyskać pozwolenie:

” … Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę „

  • OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY, w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
    szczególności:

” … a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne,
figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu
porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki … „

Obiekty wymienione w tym artykule mają charakter przykładowy. W pewnych przypadkach reklamę można kwalifikować jako obiekt małej architektury, ale tylko wtedy, gdy jej funkcja nie jest czysto reklamowa, na co może wpływać sposób wykorzystywania tablicy lub urządzenia reklamowego. Tablice reklamowe uznane za obiekty małej architektury zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 22 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, wymagają dokonania zgłoszenia, jeżeli mają być usytuowane w miejscu publicznym. W innym przypadku nie wymagają ani zgłoszenia, ani otrzymania pozwolenia.

” … Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa (…) obiektów
małej architektury
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga (…) budowa
obiektów małej architektury w miejscach publicznych …”

  • TABLICA LUB URZĄDZENIE REKLAMOWE, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo budowlane.

(…) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo budowlane

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót
budowlanych polegających na:
instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem
usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków
w rozumieniu przepisów o ochronie oraz z wyjątkiem reklam
świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem

zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym

Prace te wymagają jednak zgłoszenia we właściwym urzędzie i/lub wcześniejszego uzgodnienia lokalizacji reklamy z zarządcą drogi, jeżeli reklama ma być usytuowana w okolicy pasa ruchu
drogowego.

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów