Jesteś tutaj Artykuły Reklamy świetlne, reklamy podświetlane, oświetlenie bilbordów – regulacje prawne

Reklamy świetlne, reklamy podświetlane, oświetlenie bilbordów – regulacje prawne

Obecnie brakuje szczegółowych, jednoznacznych regulacji prawnych dotyczących reklam świetlnych lub podświetlanych, oficjalnych danych dotyczących dopuszczalnego stopnia natężenia oświetlenia ekranów LED przy drogach lub w miejscach sąsiadujących z lokalami mieszkalnymi. Oczywiście w przypadku chęci postawienia nośnika reklamowego świetlnego musimy wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę, jeżeli nośnik ma się mieścić w terenie zabudowanym, to trzeba się liczyć z rozporządzeniami obowiązującymi na danym terenie, wydawanymi przez starostwa powiatowe, urzędy miast, miejskie zarządy dróg, które zazwyczaj również nie podają konkretnych wytycznych dotyczących oświetlenia nośników reklamowych. Chcąc zainwestować w reklamę świetlną podczas projektu warto kierować się zdrowym rozsądkiem, bowiem nawet jeżeli otrzymamy zgodę na budowę, to jeżeli nasz nośnik będzie uciążliwy dla kierowców lub mieszkańców pobliskich lokali, możemy mieć kłopoty w postaci protestów, a w ostateczności cofnięcia zgody, co pociąga za sobą niepotrzebne koszty.

Choć nie ma jednej ustawy, która w całości dotyczyła by zasad umieszczania reklam świetlnych w przestrzeni publicznej to przepisy prawne odwołujące się do reklamy świetlnej można znaleźć w polskim prawie.

 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających

lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo

wprowadzających w błąd uczestników ruchu.

Zgodnie z art. 42a. ust. 1-4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 260)

Widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło,

umieszczona w pasie drogowym lub w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni,

o której mowa w art. 43 ust. 1, musi spełniać wymagania określone w ust. 2

oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

W przypadku reklam umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej:

1) niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów;

2) niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw

pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami;

3) minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy

niż 10 sekund.

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia,

maksymalną luminancję powierzchni informacji wizualnej umieszczonej

na reklamie emitującej światło, w ciągu dnia i w ciągu nocy, w terenie zabudowy

i poza terenem zabudowy, mając na względzie zachowanie bezpieczeństwa

ruchu drogowego.

Przepisów wydanych na podstawie ust. 3 nie stosuje się do umieszczania

w pasie drogowym lub w odległościach od zewnętrznej krawędzi jezdni,

o których mowa w art. 43 ust. 1, widocznych z jezdni przez kierującego pojazdem

szyldów w rozumieniu art. 2 pkt 16d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile pole powierzchni bocznej

prostopadłościanu opisanego na danej tablicy lub urządzeniu reklamowym

emitującym światło jest mniejsze niż 2 m2, a najdłuższy bok nie jest dłuższy niż 3 m.

Zgodnie z § 293 ust. 6 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 

Urządzenia oświetleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu

nie mogą powodować uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców.

Jeżeli światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna, natężenie oświetlenia na tej

elewacji nie może przekraczać 5 luksów w przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła

kolorowego lub światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego, ewentualnie pulsującego.

Powrót do listy wpisów

O nas

Serwis bilbordy.info powstał z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych reklamą zewnętrzną w Polsce.

Daje możliwość promocji własnych nośników jak również skupia aktualne informacje o rynku reklamy i przepisach prawa.

Stwórz swój bilbord
w 3 prostych krokach

1. Załóż konto
2. Dodaj dane nośnika i adres
3. Dodaj zdjęcia

Gotowe!

Lista polubionych obiektów

Brak polubionych obiektów